วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ปฎิทินการนิเทศโรงเรียน ในรายวิชาการนิเทศการศึกษา

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ศึกษาดูงานการนิเทศโรงเรียนบ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง สพท.รบ.1

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศึกาดูงานการนิเทศโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ รร.วัดจันทาราม รร.วัดหุบกระทิง
รร.วัดหนองเสือ อำเภอบ้านโป่ง สพท.รบ.2

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ศึกษาดูงานการนิเทศโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก อำเภอบางแพ โรงเรียน
สายธรรมจันทร์ รร.ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก สพท.รบ.2

ครั้งที่ 4 ในวันที่ 23 มกราคม 2551 ศึกษาดูงานการนิเทศโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว รร.เทศบาลวัดธรรมนิมิต
อำเภอเมือง สพท.สส.1

ไม่มีความคิดเห็น: